Servei de menjador

BENVINGUDA

El menjador de l'escola comprèn els horaris de 12 a 15h del migdia.

Està gestionat per una empresa, Scolarest (dins d'Eurest Catalunya), contractada pel Consell comarcal de l'Anoia (gestionen el menjador de 22 centres escolars de l'Anoia), des de l'abril del 2014. Trobareu informació sobre l'empresa a l'apartat “Informacions Scolarest”.

El dia a dia del menjador, el seu equip està format per una coordinadora (encarregada de l'atenció directa a les famílies, coordinar l'equip de monitors/es, planificar els espais i les activitats, contacte amb l'escola, gestió de les incidències i dels tiquets/rebuts de les famílies), els monitors/es i un equip de cuina (format per una cuinera i una ajudant).

L'atenció a les famílies presencialment és de dilluns-dimecres-divendres de 9 a 9:30h a l'entrada del gimnàs de l'escola. També podeu contactar amb la coordinadora, a través del correu menjadorgarciafossas@gmail.com i el telèfon mòbil 620 89 53 49 .

INDICACIONS A TENIR EN COMPTE:

- Per fer ús del menjador (ús esporàdic) s'ha d'avisar prèviament a la coordinadora de 9 a 10h del matí : presencialment o per correu electrònic (menjadorgarciafossas@gmail.com ) o per telèfon 620 89 53 49( només operatiu en horari lectiu) de dilluns a divendres .

- Els infants fixes al menjador han de notificar l'absència , pels mateixos canals indicats en el punt anterior, abans de les 10h del matí. En cas contrari, no es descomptarà el dia.

- Preu de menjador curs 2018-2019 :

Preu menjador fix 6,06 € /dia Preu menjador esporàdic 6.43 €/dia

No es podrà fer ús del menjador sense lliurar la fitxa de domiciliació degudament complimentada.

- Sistemes de pagament:

* Alumnes fixes: sempre per domiciliació bancària. Els rebuts es cobraran per avançat entre els dies 5 i 10 de cada mes.

* Els alumnes esporàdics tindran les següents opcions:

Ús esporàdic domiciliat

Caldrà omplir la fitxa de domiciliació amb les dades bancàries i fer-la arribar a la coordinadora de menjador. El cobrament dels serveis esporàdics es farà entre els dies 10 i 15 del mes següent pels dies exactes que s'hagi quedat el mes anterior.

Ús esporàdic per tiquet

Cal fer un ingrés al número de compte que adjuntem pel valor dels tiquets que es vulguin adquirir:

Nº COMPTE: ES89 2100 2931 9702 0046 6273
Codi entitat : 0469861

Referència : 00000521603

Caldrà portar el justificant d'ingrés a la coordinadora de menjador per tal d'obtenir els tiquets que donaran accés al menjador un cop complimentats amb les dades de l'alumne. S'ha de fer constar el nom de l'alumne i l'escola a la que pertany en el full d'ingrés.


NORMATIVA DE MENJADOR

ADMISSIÓ AL MENJADOR

El menjador és un servei complementari i no obligatori de l'escola per atendre les necessitats de les famílies que vulguin aprofitar-lo, així doncs, tots els/les alumnes que el facin servir han de conèixer i respectar la normativa .

El servei de menjador ha de respondre a una actitud clara de responsabilitat i d'atenció als alumnes per tal d'oferir uns serveis educatius de qualitat als àmbits següents:

a) Alimentari : s'intentarà que, de forma lúdica i amena, els nens i nenes assoleixin una sèrie d'hàbits i coneixements relacionats amb l'alimentació i la nutrició.

b) Higiènic i sanitari : l'objectiu és que els nens i nenes coneguin i practiquin aquells hàbits higiènics i sanitaris relacionats amb el servei de menjador.

c) De relació social : l'espai de menjador ha de servir per treballar la relació del grup, remarcant valors com el respecte, la solidaritat, etc.

d) D'educació medioambientals: foment dels hàbits i de sensibilització mendioambientals (estalvi energètic, recollida, selectiva....)

Per tant, per donar unes bones garanties del servei i atenció a tots els infants usuaris del menjador, els alumnes amb necessitats educatives especials ─amb Dictamen, amb informe de l'EAP i atesos per la figura d'un vetllador a la classe─, no podran fer ús del menjador sense vetllador ni prèvia autorització de l'escola.

ASPECTES GENERALS

• Per sortir del centre durant el servei, els/les alumnes han de portar el justificant dels pares/mares o tutors/es legals.

• Cal comunicar al centre prèviament l'absència del menjador, trucant al matí a la coordinadora.

• Els/les alumnes han de menjar tot el que es serveix al plat.

(El monitor o la monitora, haurà de valorar si un nen ja en té prou amb menys o més quantitat).

• En cas de dietes especials, cal que els alumnes portin el justificant del metge. Si és una dieta esporàdica cal que porti la petició per escrit o que els pares/mares o tutors/es legals ho comuniquin a la coordinadora.

• En horari de menjador els/les alumnes no poden anar a les aules sols, així com els diferents desplaçaments pel centre.

• Els/les alumnes han d'entrar i sortir de les classes i del menjador en ordre i silenci.

• Els/les alumnes han de deixar el seu lloc recollit i net un cop acaben de dinar.

• Els materials que es fan servir s'han de respectar sempre.

• En tot moment els/les alumnes han de mantenir un vocabulari adequat i mostrar respecte cap als monitors/es, professors/es, companys/es i resta del personal que treballa al centre.

• Els alumnes han de rentar-se les mans abans i després de dinar.

• Està prohibit llençar el menjar per terra o jugar amb ell.

• Per demanar alguna cosa cal que els/les alumnes aixequin la mà per cridar l'atenció del/la monitor/a i esperar que s'apropi per poder parlar sense cridar.

• No es poden menjar xiclets ni llaminadures.

• Els/les encarregats/des de taula han de complir amb la seva funció i mostrar-se responsables.

• Els/les alumnes no s'aixequen fins haver acabat de dinar.

• No es pot repetir si no s'han acabat el menjar de la safata.

• Dins de l'horari del menjador no es poden fer servir videojocs ni telèfons mòbils. Els/les monitors/es tenen autorització per requisar-los en cas necessari i portar-los a direcció.

RÈGIM DISCIPLINARI

El servei del menjador diferencia tres tipus de faltes a les actuacions incorrectes dels/les alumnes.

Faltes molt greus

Faltes greus

Faltes lleus

Faltes molt greus:

•L'agressió física o amenaces contra membres de la comunitat educativa.

•La destrucció greu i intencionada, a les dependències del centre, de material i objectes de membres de la comunitat educativa.

•Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per la salut.

•La sortida del recinte escolar sense l'autorització corresponent.

•Qualsevol falta greu reiincident.

Faltes greus:

•Els actes d'incorrecció o desconsideració amb els membres de la comunitat educativa.

•Alterar l'ordre i la convivència del grup classe i, en general, qualsevol altre activitat del centre.

•El deteriorament del material dels companys o del centre.

•Negar-se de manera reincident a realitzar les tasques escolars indicades pels monitors.

•Qualsevol falta lleu reincident.

Faltes lleus:

•L'incompliment de totes aquelles normes generals del menjador a excepció de les que fan referència als apartats anteriors.

•Desobeir les indicacions que pugui determinar cada monitor al seu grup en funció d'aquesta normativa.

A l'hora de solucionar les problemàtiques que poden sorgir al menjador, s'ha de seguir un procés. Segons sigui la gravetat del conflicte, aquest serà atès pel monitor/a o direcció.

Les sancions imposades als/les alumnes hauran de ser proporcionals:

•A la seva conducta.

•A la seva edat

•A les circunstàncies personals, familiars i socials per les que estigui passant.

Es considerarà falta aquell acte que trenqui la convivència ja sigui en el menjador o durant la realitzacio d'activitats.

Sancions a establir

Falta lleu:

Amonestació oral

Privació del temps d'esbarjo

Realització de tasques educatives

Faltes greus i molt greus:

Compareixença davant la direcció.

Comunicació i entrevista a les famílies.

Reparació econòmica dels danys causats al material del centre, companys o monitors.

Suspensió del dret a la plaça del servei de menjador per un periode de temps o per tot el curs escolar.

PRIVACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR

La 1ª falta greu: 3 dies .

La 2ª falta greu: 1 setmana.

La 3ª falta greu: 15 dies.

En cas d'una falta de caràcter molt greu , la comissió de menjador decidirà la sanció, en cada cas en particular. Es tindrà en compte la gravetat de la incidència i si l'alumne en té d'altres prèvies Aquestes sancions podran anar des de la suspensió del dret a plaça del servei de menjador de 3 dies a una suspensió definitiva.


INFORME D'INCIDÈNCIA

En tot cas es farà un comunicat d'incidència a les famílies amb còpia a la direcció del centre. Si la falta és greu o molt greu, es trucarà per tal de comunicar el problema i la sanció el més ràpidament possible. Des de la comissió es portarà un registre de totes les faltes que es vagin produint al llarg del curs, i se serà molt estricte en el compliment de les sancions, sobretot en casos de reincidència.

El comunicat d'incidència ha de constar de :

•Nom i cognoms de l'alumne/a

•Els fets imputats

•La data del fets

•Nom i cognoms de qui redacta el comunicat d'incidència.

•Destinataris

•Propostes de resolució

•La valoració de la responsabilitat del nen/a especificant agreujants o atenuants de la seva conducta.

•Les sancions aplicables, si cal.

Aquest comunicat s'entregarà al tutor/a de l'alumne/a perquè el faciliti a la família i quedarà registrat al full corresponent del menjador.

La coordinadora comprovarà que el resguard del comunicat sigui retornat al centre dintre del període establert (1 dia).

MEDICAMENTS

Els/les monitores no poden donar cap medicació als/les alumnes sense tenir la recepta del metge i l'autorització dels pares/mares o tutors/es legals.

A la recepte i autorització ha de posar:

•Nom i cognoms de l'alumne/a.

•Data de la recepta.

•Durada del tractament.

•Dosis de la medicació.

•Nom, cognoms i DNI de qui signa l'autorització.

•Data de l'autorització.

Si no es porta aquesta autorització, les monitores no donaran res a l'alumne/a.

Si es produeix un accident greu , el/la coordinador/a trucarà a la família i l'ambulància. Si els familiars no arriben i hi ha l'ambulància, el/la monitor/a que té el/la nen/a com a referent, acompanyarà a l'alumne/a amb l'ambulància fins l'hospital i estarà amb el/la nen/a fins que vinguin els familiars.

En tots els casos d'incidència greu (accident, sortida del centre en horari del menjador..) el/la coordinador/a farà un informe escrit explicant:

Que ha passat, data i hora, nom dels implicats/des i resolució.

Aquest informe l'ha d'enviar per fax a l'empresa i entregar una còpia a la direcció del centre.


INFORMES DE SEGUIMENT

Els informes de seguiment dels/les alumnes de primària seràn omplerts pels/les monitors/es i es faran trimestralment.

Els/les monitors/res els entregaran als tutors/es corresponents o a la direcció del centre, perquè ho puguin donar dins del termini establert als pares/mares o tutors/es legals.

Amb els/les alumnes d'educació infantil, també es farà informe coincidint amb el del centre.


Escola Garcia Fossas
Carretera de Manresa,65 · 08700 Igualada · Telf 93 803 00 43
Blocs de l’escola